Regulamin serwisu PZW i RODO

Powiadom znajomego:

Regulamin portalu, serwisów, i Klauzula informacyjna dot. RODO
Regulamin portalu i serwisów Polskiego Związku Wędkarskiego

[zw. dalej Regulaminiem]

Informacje ogólne 
 
Właścicielem portalu www.pzw.org.pl, www.wiadomosciwedkarskie.com.pl i serwisów: www.kartawedkarska.pl i www.szkolkawedkarska.pl jest Polski Związek Wędkarski [zw. d. PZW] z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000108423, NIP: 5270206317, REGON: 007025486
 
Operatorami są Zarząd Główny PZW (w zakresie prezentacji Zarządu Głównego PZW i Głównego Kapitanatu Sportowego) oraz Zarządy Okręgów PZW (w zakresie prezentacji okręgu oraz prezentacji im podległych tj. kół, klubów, łowisk, itd.) ponosząc odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane informacje, grafiki, zdjęcia, filmy, reklamę, itd.
 
Serwis prezentuje oficjalne informacje pochodzące od Zarządu Głównego PZW i jednostek organizacyjnych PZW.

Prawa autorskie 

 1. Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone.
 2. Użytkownik publicznej sieci Internet ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w Serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 3. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody.
 4. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.). 

Szczegółowe zasady korzystania 
 

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji przez użytkowników i administratorów. 
 2. Serwis zastrzega, że nie będzie brał udziału w ewentualnych sporach między użytkownikami i nie będzie brał udziału w żadnych czynnościach prawnych pomiędzy użytkownikami. 
 3. Serwis nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowanego awarią lub na czas konserwacji łączy. 
 4. Użytkownicy i administratorzy, ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczanych informacji,  w tym komentarzy do wiadomości, zdjęć oraz na forum. Pełna i wyłączna odpowiedzialność dotyczy również zamieszczania zdjęć, grafik, itp. Uwaga! Serwis automatycznie emblematuje zdjęcia logotypem PZW.
 5. Użytkownik po akceptacji regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. nr.144 poz 1204) 
 6. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta (login) z uwagi na ewentualne późniejsze postępowanie w sprawie naruszenie prawa (numery IP z których umieszczane są dane osobowe i wpisy, mogą być w świetle obowiązującego prawa przekazane organom państwowym w celach zapobiegania lub ścigania przestępstw). 
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników i administratorów treści naruszających obowiązujące prawo, Statut PZW, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści naruszających zasady Netykiety  (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). PZW może przekazać dane użytkowników  sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników forum.

Konta użytkowników i administratorów portalu oraz serwisów PZW
 
Użytkownik portalu i serwisów PZW [zw.d. użytkownikiem] - dostęp do wybranych usług dostępnych w portalu oraz serwisach PZW wymaga założenia konta użytkownika i akceptacji niniejszego Regulaminu. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji i autoryzacji użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu. Dostęp jest uzależniony od rodzaju konta użytkownika. Administratorzy serwisu mogą udostępniać lub ograniczać użytkownikom (na dowolny okres) prawa dostępu do modułów serwisu.
 
Administrator portalu i serwisów PZW [zw.d. administratorem] - osoba posiadająca pisemne upoważnienie właściwej jednostki organizacyjnej PZW do prowadzenia w jej imieniu prezentacji w portalu oraz serwisach PZW. Administrator otrzymuje kody dostępu do jednej lub wielu prezentacji  np. w przypadku administratora okręgowego portalu PZW. Oświadczenia administratorów są przechowywane we właściwej jednostce organizacyjnej PZW tj. administratorów prezentacji okręgu i podległych okręgowi PZW w Biurach Zarządów Okręgów PZW, opiekunów okręgowych w Biurze Zarządu Głównego PZW. Przy każdorazowej zmianie administratora należy powiadomić właściwą jednostkę organizacyjną PZW.

 1. Użytkownik i administrator ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, w tym grafiki i zdjęcia, umieszczane w ramach własnego konta z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 2. Użytkownik i administrator publikując treści, w tym grafiki i zdjęcia, w portalu PZW oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa oraz udostępnia je innym użytkownikom portalu na czas nieokreślony i nieodpłatnie oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych PZW na czas nieokreślony. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do redagowania przesłanych materiałów, dokonywania skrótów, zmiany tytułu,  itd.
 3. Administratorzy mają prawo usunąć całość lub część wpisów łamiących Regulamin, a ich autorom zablokować możliwość komentowania.
 4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przejęcia części lub całości treści opublikowanych przez użytkownika. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie. 
 5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej materiałów informacyjnych oraz reklamowych. W przypadku rezygnacji z ich otrzymywania należy skorzystać z linku rezygnacji z otrzymywania newslettera, zamieszczonego w stopce newslettera.
 6. Status "użytkownika moderatora" może zostać nadany użytkownikowi czasowo a wszelkie treści stworzone przez użytkownika w okresie moderacji pozostają własnością PZW.

Ochrona prywatności 
 
Serwis PZW nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies”  (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Witrynie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Serwis w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.
 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w kwestiach związanych z korzystaniem z portalu i serwisów drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub pisemnie wysyłając podanie na adres Administratora.
 2. Przedmiotem reklamacji jest niezapewnienie przez Administratora możliwości korzystania z portalu i serwisów zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie.
 3. Każda osoba korzystająca z portalu i serwisów ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że treści umieszczone przez Administratora lub innych użytkowników nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub regulaminem.
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika, miejsce jego zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 6. Administrator ma prawo wystąpić do Użytkownika o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do zweryfikowania zasadności reklamacji. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji biegnie od dnia ich przekazania przez Użytkownika.
 7. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Administrator informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 8. Rozpoznanie reklamacji polega na udzieleniu odpowiedzi Użytkownikowi zawierającej informację o: uznaniu reklamacji za zasadną i podjętych w związku z tym działaniach lub o braku podstaw do jej uznania, wraz z uzasadnieniem takiej odmowy.

Minimalne warunki techniczne

 1. Korzystanie z portalu i serwisów jest uzależnione od zapewnienia przez Użytkownika minimalnych warunków technicznych, umożliwiających korzystanie z oferowanych przez Administratora funkcjonalności.
 2. Minimalne warunki techniczne umożliwiające Użytkownikom korzystanie z portalu i serwisów obejmują komputer osobisty (stacjonarny lub przenośny), urządzenie mobilne lub inne podobne urządzenie z dostępem do Internetu za pomocą łączą o przepustowości wynoszącej co najmniej 1 Mb/s, umożliwiające komunikację z siecią Internet, w szczególności przy wykorzystaniu jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome 96, Mozilla Firefox 94, Safari 13.1.1, Microsoft Edge 96 lub nowszych.

Zmiana regulaminu

 1. Serwis PZW zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i administratorów.
 2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji na tej stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 195 z późn. zm.), Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) informuję, że:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego /znajdź Okręg PZW https://pzw.pl/zarzad-glowny/okregi-i-kola-pzw/

Cele i podstawa przetwarzania danych

 1. Dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe – do korespondencji lub innej formy kontaktu, będą przetwarzane przez Administratora:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, a także na podstawie i w celu realizacji stosunku członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim, dla realizacji zadań statutowych Administratora;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w celu realizacji prawnie uzasadnionych obowiązków Administratora, takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może powodować brak możliwości ustalenia członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność  prawem przetwarzania takich danych w okresie przed cofnięciem zgody.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora posiadają wyłącznie upoważnieni przez Administratora w niezbędnym zakresie pracownicy lub współpracownicy.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane: instytucjom upoważnionym z mocy prawa do żądania przekazania danych osobowych, jak również podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem współpracują z nim w celu umożliwienia mu realizacji zadań statutowych (np. obsługa IT, obsługa prawna, księgowa).
 3. Dane osobowe są w niezbędnym zakresie udostępniane na portalu internetowym pzw.org.pl, szkolkawedkarska.pl, kartawedkarska.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.

Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres członkostwa osoby, której dane dotyczą, w Polskim Związku Wędkarskim, a po ustaniu tego stosunku przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami  dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w szczególności związanych ze stosunkiem członkostwa, każdorazowo nie dłużej jednak niż przez 10 lat lub do czasu wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych ;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Administrator nie podejmuje wobec osoby, której dane dotyczą, decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie. Dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.