Regulaminy wędkowania indywidualnego i dla organizatorów zawodów wędkarskich na rok 2024

Powiadom znajomego:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/II/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO STAWU NR 3 W NOWIŃCU DO WĘDKOWANIA INDYWIDUALNEGO NA ROK 2024  CZYNNE OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA

1. Warunkiem wędkowania jest posiadanie aktualnej składki członkowskiej, składki na   ochronę i zagospodarowanie wód wniesionych w Okręgu PZW w Zielonej Górze. Wędkarze indywidualni mogą korzystać z łowiska w wyznaczone dni powszednie tygodnia, tj. wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00. Rezerwacji można dokonać telefonicznie na nr 531 550 741 lub na miejscu w przypadku wolnych stanowisk za zgodą pracownika obsługi łowiska. Ilość miejsc ograniczona do 30 stanowisk.

2. Zasady ogólne: Pojazd pozostawiamy na parkingu. Zgłaszamy swój przyjazd pracownikowi obsługi, który po sprawdzeniu dokumentów uprawniających do wędkowania, wskaże stanowisko do połowu.

3. Wędkujemy na jedną wędkę z brzegu metodą gruntową lub na spławik. Obowiązuje odległość wyrzutu do 50 m. Na łowisku są zamontowane pomiary odległości. Nakazuje się stosowanie grubość żyłki min. 0,22 mm. Zabrania się stosowania plecionki (wyjątek stanowi włos). Używamy tylko haczyków bezzadziorowych rozmiar max 8, minimum 16. Zakazuje się nęcenia ziemniakami, chlebem i bułkami.

4. Zakazuje się zabierania z łowiska złowionych ryb, stosując zasadę no kill  czyli „złów i wypuść”.

5. Wszystkich wędkujących zobowiązuje się do posiadania i używania podbieraka, specjalistycznej maty lub kołyski, wypychacza oraz odkażacza.

6. Zabrania się używania siatek, podnoszenia ryb za skrzela, a złowioną rybę z zachowaniem należytej ostrożności natychmiast wypuścić do tej samej wody. Wyjątek stanowi sumik karłowaty i czebaczek amurski, którego należy zabrać.

7. Podczas wędkowania, wędka musi być pod stałym nadzorem. 

8. Ponadto zobowiązuje się wszystkich wędkujących do przestrzegania ogólnych zasad zachowania się nad    wodą zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

9. W imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze opiekunem stawu nr 3 w Nowińcu jest Okręgowa Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód oraz pracownik obsługi łowiska z prawem do kontroli wędkujących. W przypadku stwierdzenia łamania zasad wędkowania określonych w niniejszym regulaminie, pracownik obsługi łowiska może udzielić upomnienie, a w sytuacji nie stosowania się do zaleceń, wykluczyć wędkarza z dalszego wędkowania i brakiem możliwości kolejnej rezerwacji.

10. Teren łowiska i parkingu należy opuścić do godziny 19.00.

11. PZW Okręg w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku i parkingu oraz     zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

12. Obiekt jest monitorowany wg nowych standardów RODO.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU Z WODĄ ZE STAWÓW 1 i 2

(np. przygotowywanie zanęty, mycia rąk i sprzętu, pobierania wody itp.)

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 06/II/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO STAWU NR 3  W NOWIŃCU NA ROK 2024
DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW WĘDKARSKICH

1. Warunkiem wędkowania jest posiadanie aktualnej składki członkowskiej, składki na   ochronę i zagospodarowanie wód, a także opłaty na organizację zawodów (wynajem łowiska) - wniesionych w Okręgu PZW w Zielonej Górze.

2. Odpowiedzialnym za organizację, przebieg zawodów i przestrzeganie regulaminu łowiska jest organizator zawodów. Nadzór sprawuje pracownik obsługi łowiska.

3. Rezerwacja łowiska dla zawodów, dotyczy tylko w soboty i niedziele. Jest obowiązkowa i prowadzona przez biuro Okręgu PZW w Zielonej Górze. Łowisko posiada 30 stanowisk indywidualnych, ponumerowanych od 1 do 30 oraz  24 stanowiska ponumerowane od 1 do 24 dla organizacji zawodów parowych, a więc dla 48 zawodników.  

4. Rezerwacja łowiska na zawody wymaga dokonania przedpłaty w kwocie 400 zł do poniedziałku poprzedzającego weekend rozgrywania zawodów. W przypadku braku opłaty, termin dla organizatora przepada.

5. Zawody organizowane przez Okręg, rejony, koła PZW i SSR wnoszą opłatę startową stałą w kwocie 400 zł od zawodów, która stanowi jednocześnie przedpłatę. Dopuszcza się podzieleniem kosztami opłaty, zapraszając do udziału w zawodach inne koło PZW lub SSR.

6. Zawody organizowane na łowisku przez Wędkarski Klub Karpiowy, uiszczają opłatę startową w wysokości wg przyjętego taryfikatora w zależności od rodzaju zawodów. Dokładny cennik opłat stanowi załącznik do regulaminu. Obowiązuje przedpłata jak określono w pkt.4. Przedpłata w kwocie 400 zł wliczona jest  do całości wniesionych opłat za łowisko. Pozostałą należność należy uiścić w ciągu trzech dni po odbytych zawodach.

7. Okręg PZW w Zielonej Górze nie zwraca przedpłaty w przypadku nie zorganizowania zawodów.

8. Rezerwacja łowiska dotyczy w pierwszej kolejności zawodów ujętych w okręgowym kalendarzu zawodów na rok 2024. W drugiej kolejności rezerwacja dotyczyć będzie zawodów zgłoszonych przez Wędkarski Klub Karpiowy przy Okręgu, nie więcej niż 10 terminów. Pozostałe wolne (soboty, niedziele) od zaplanowanych zawodów okręgowych i  klubowych  będą do dyspozycji rejonów i kół PZW. Rezerwacja poprzez losowanie. Dwa terminy kalendarza zarezerwowane są do dyspozycji opiekuna łowiska – OKZiOW

9. Zasady ogólne: Pojazd pozostawiamy na parkingu. Organizator zawodów zgłasza przyjazd pracownikowi obsługi, który po sprawdzeniu dokumentów uprawniających do zawodów informuje o bezwzględnym obowiązku przestrzegania regulaminu łowiska.

10. Łowisko dostępne jest 10 godz., tj. 7.00 do 16.00,  a maksymalny czas rozgrywania zawodów – 6 godz. Dokładny czas otwarcia łowiska do uzgodnienia  z obsługą. Wydłużenie czasu przebywanie na terenie łowiska i parkingu (bez wędkowania) skutkuje dodatkowymi opłatami w kwocie 150 zł za każdą dodatkową godz. płatne na konto Okręgu.

11. Wędkujemy na jedną wędkę z brzegu metodą gruntową lub na spławik.Odległość wyrzutu do  50 m. Na łowisku są  na stałe zamontowane  pomiary odległości. Nakazuje się stosowanie grubość żyłki min. 0,22 mm. Zabrania się stosowania plecionki (wyjątek stanowi włos). Używamy tylko haczyków bezzadziorowych rozmiar max 8, minimum 16.

12. Zakazuje się zabierania z łowiska złowionych ryb, stosując zasadę NO - Kill  czyli „złów i wypuść”.

13. Wszystkich wędkujących zobowiązuje się do posiadania i używania podbieraka, maty karpiowej lub kołyski, wypychacza oraz odkażacza.

14. Zabrania się używania siatek, podnoszenia ryb za skrzela, a złowioną rybę z zachowaniem należytej ostrożności po zważeniu należy natychmiast wypuścić do tej samej wody. Wyjątek stanowi sumik karłowaty i czebaczek amurski, którego należy zabrać.

15. Podczas wędkowania, wędka musi być pod stałym nadzorem.   

16. Ponadto zobowiązuje się wszystkich wędkujących do przestrzegania ogólnych zasad zachowania się nad wodą, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

17. W imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze opiekunem stawu nr 3 w Nowińcu jest Okręgowa Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód i pracownik obsługi łowiska z prawem do kontroli organizatora zawodów i wędkujących. W przypadku stwierdzenia łamania zasad wędkowania, określonych  w niniejszym regulaminie przez uprawnione służby, organizator zobowiązany  jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Nie stosowanie się do zaleceń skutkuje wykluczeniem zawodnika lub przerwaniem zawodów. Brak reakcji organizatora na nieprawidłowości może skutkować nie wyrażeniem zgody na kolejną rezerwację łowiska. Ostateczna decyzję  podejmuje OKZ i OW.

18. PZW Okręg w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku i parkingu oraz   zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

19. Obiekt jest monitorowany wg nowych standardów RODO.

20. Udział w zawodach  wędkarzy niezrzeszonych w Okręgu PZW Zielona Góra wymaga wykupienia zezwolenia okresowego jednodniowego i okazanie organizatorowi.

21. Nie wykorzystane rezerwowane terminy na zawody zostaną zagospodarowane w drodze oferty ogłoszonej przez OKZiOW  na stronie www. Okręgu.

22. Istnieje możliwość organizacji zawodów nocnych za zgodą i na warunkach określonych przez OKZ i OW.

23. Opłaty należy uiścić na konto okręgu w BNP Paribas Bank Polski S.A nr konta 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212 z adnotacją „ Zawody Koła nr …. w  ………”, „Wędkarski Klub Karpiowy”, opłata startowa za łowisko Nowiniec (przedpłata 400 zł,  lub opłat pełna w kwocie ………….).

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU Z WODĄ ZE STAWÓW 1 i 2

(np. przygotowywanie zanęty, mycia rąk i sprzętu, pobierania wody itp.)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zawodów na łowisku Staw nr 3 Nowiniec na rok 2024

I. Załącznik stanowi taryfikator opłat dla Wędkarskiego Klubu Karpiowego przy Okręgu w Zielonej Górze, zawodów nocnych oraz dodatkowych zawodów rezerwowanych, a wynikającej z oferty ogłoszonej na stronie www.Okręgu tzw. terminy wolne do zagospodarowania po rezygnacji  przez koło, klub itp.

1. Zawody rejestrowane przez WKK lub rejestrowane poprzez zgłoszenie ofertowe, przyjmuje się stawkę przeliczeniową 40 zł od stanowiska wędkarskiego. Opłata jest stała i nie ma znaczenia ilość startujących zawodników lecz w zależności od rodzaju zgłoszonych zawodów, opłata minimalna  wynosi:

a) zawody indywidualne 30 stanowisk , opłata  startowa 1200 zł.,

b) zawody parami 48 stanowisk, oplata startowa 1920 zł.,

2. Zawody nocne, stawka przeliczeniowa 60 złotych od stanowiska.

Opłata  jest stała i nie ma znaczenia ilość startujących zawodników lecz w zależności od rodzaju zgłoszonych zawodów, opłata minimalna wynosi:

a) zawody indywidualne 30 stanowisk, opłata startowa 1800 zł,

b) zawody parami 48 stanowisk, opłata startowa 2880 zł.                         

Uwaga!  W ramach rezerwacji łowiska zabezpiecza się 4 stojaki z wagami, 4 maty.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zawodów na łowisku Staw nr 3 Nowiniec na rok 2024

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO STAWU NR 3 W NOWIŃCU
DOT. ORGANIZACJI ZAWODÓW NOCNYCH W 2024 r.

1. Zawody nocne wędkarskie odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie łowiska oraz niżej wymienionymi ustaleniami.

2. Rezerwacja łowiska na zawody nocne następuje poprzez zgłoszenie do biura okręgu PZW Zielona Góra. Zgodę na organizację zawodów nocnych wydaje OKZ i OW. Organizator otrzyma odpowiedź w ciągu czterech dni od zgłoszenia.

3. Za bezpieczeństwo, organizację i przebieg zawodów, odpowiada organizator zawodów wędkarskich nocnych. Organizator we własnym zakresie zabezpiecza oświetlenie przy stanowiskach ważenia ryb. Ponadto każdy zawodnik musi posiadać odpowiednie oświetlenie indywidualne. Organizator nie może brać bezpośredniego udziału w zawodach jako zawodnik w sytuacji  gdy został wyznaczony do nadzoru przez OKZ i OW.

4. Zabrania się rozpalania ognisk na groblach i parkingu.

5. Zawody nocne mogą być rozgrywane wyłącznie w  miesiącu czerwiec, lipiec.

6. Łowisko na zawody nocne czynne od godz. 20.30 do godz. 5.30. Czas trwania zawodów nie może przekroczyć 6 godz. natomiast łączny czas przebywania na łowisku 9 godz. Uwaga! Łowisko oraz parking  należy bezwzględnie opuścić do godz. 5.30.

7. Odpłatność za łowisko wg  załącznika nr 1. W ramach opłaty za łowisko, zabezpiecza się: stojaki, wagi, maty do ważenia ryb, które należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i sprawnym.

8. Ponadto zobowiązuje się wszystkich wędkujących do przestrzegania ogólnych zasad zachowania się nad    wodą zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

9. PZW Okręg w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku i parkingu oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w załączniku nr 2.

10. Obiekt jest monitorowany wg nowych standardów RODO.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU Z WODĄ ZE STAWÓW 1 i 2

(np. przygotowywanie zanęty, mycia rąk i sprzętu, pobierania wody itp.)

 

POWYŻSZE ZGODNE Z UCHWAŁĄ 06/II/2024 Z DNIA 26 LUTEGO 2024 ROKU

DO POBRANIA