Okręgowy Fundusz ZiOW

Regulamin przyznawania i wniosek o dofinansowanie

Powiadom znajomego:

REGULAMIN OKRĘGOWEGO FUNDUSZU ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD
PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE

I. Postanowienia ogólne
1. Okręgowy Fundusz Zagospodarowania i Ochrony Wód zwany dalej Funduszem tworzony jest na podstawie uchwały XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Zielonej Górze.
2. Fundusz ma charakter celowy, a jego wykorzystanie powinno być zgodne z jego regulaminem.
3. Celem Funduszu jest dofinansowanie i finansowanie działań kół PZW Okręg w Zielonej Górze
w zakresie zagospodarowania i ochrony wód ogólnodostępnych przydzielonych im pod opiekę. Są to w szczególności poniższe działania:
a. Zakup materiału zarybieniowego z przeznaczeniem na dodatkowe zarybienie wód po uprzedniej, nieodzownej konsultacji zakupu ze służbami ichtiologicznymi biura PZW Okręg w Zielonej Górze.
b. Naprawa i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do wód, po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy terenu, na którym one przebiegają.
c. Budowa i remonty infrastruktury wędkarskiej nad wodami (pomosty, ławki itp.), po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń.
d. Utrzymanie czystości nad wodami (sprzątanie brzegów, parkingów, miejsc postoju),
a w szczególności koszty wydzierżawienia pojemników, wywozu śmieci z kontenerów i pokrycia kosztów posiłku dla uczestników prac porządkowych.
e. Usuwanie zawad, wiatrołomów, osuwisk lub innych przeszkód w bezpośrednim otoczeniu linii brzegowej wód np. zakup paliwa do urządzeń mechanicznych, środków transportu, zlecenie usług usunięcia zagrożeń, itp.
f. Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych lub edukacyjnych, oznakowania dróg dojazdowych do wód.
g. Zwrot kosztów dojazdu dla członków kół uczestniczących w zarybieniach lub ustalających możliwości dojazdu do wód samochodu z materiałem zarybieniowym.
h. Utrzymanie stanic, przystani wędkarskich prowadzących wyłącznie działalność o charakterze statutowym, niekomercyjnym.
i. Organizacja konkursów, szkoleń lub zajęć edukacyjnych z zakresu zagospodarowania lub ochrony wód.
j. Nagrody dla strażników SSR, z uwzględnieniem odprowadzenia przez biuro PZW Okręg w Zielonej Górze obowiązujących należności podatkowych.
k. Zakup sprzętu lub wyposażenia przeznaczonego do zarybień.
l. Zakup wyposażenia lub umundurowania dla członków SSR.
m. Zwrot kosztów delegacji związanych z ochroną wód PZW.
II. Gromadzenie środków funduszu
1. Środki gromadzone w funduszu pochodzą z:
a. Odpisu od okręgowej składki członkowskiej za wędkowanie (całorocznej).
b. Dobrowolnych wpłat kół PZW lub ich członków na cele zagospodarowania i ochrony wód.
c. Z dotacji i darowizn pochodzących z poza Związku, przeznaczonych na zagospodarowanie i ochronę wód.
2. Wysokość odpisu funduszu na kolejny rok kalendarzowy jest uchwalana przez Zarząd Okręgu na posiedzeniu zatwierdzającym założenia do budżetu Okręgu.
3. Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym koncie finansowym Okręgu
4. Odpisy kwotowe na to konto dokonywane są w terminach miesięcznych od wpływów z tytułu okręgowych składek członkowskich na zagospodarowanie i ochronę wód.
III. Przyznawanie i wykorzystanie środków Funduszu
1. Przyznaniu środków z funduszu kołom PZW decyduje prezydium Zarządu Okręgu, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód.
2. Środki z Funduszu przyznawane są w postaci dotacji celowej, na podstawie wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Uzasadniony i udokumentowany wniosek koła PZW podpisany przez jego zarząd oraz zaopiniowany uprzednio przez właściwą Radę Rejonu, składany jest do Zarządu Okręgu poprzez biuro PZW Okręg
w Zielonej Górze.
4. Okręgowa Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód po zapoznaniu się z wnioskiem opiniuje go
i przedstawia do zatwierdzenia na posiedzeniu prezydium ZO PZW, które podejmuje uchwałę zatwierdzającą lub oddalającą wniosek.
5. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z obiektywną koniecznością pilnego rozpatrzenia wniosku przez OKZiOW, a wobec faktu odległego terminu jej posiedzenia dla Zarządu
6. Okręgu wystarczająca może być opinia przewodniczącego tej komisji. W takim przypadku ma on jednak obowiązek poinformowania jej członków o tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Komisji.
7. Uruchomienie środków z Funduszu następuje po zatwierdzeniu wniosku przez bieżące rozliczanie wydatków-koła wnioskodawcy z tego tytułu w biurze Okręgu.
8. Niewykorzystane w danym roku środki funduszu pozostają do dyspozycji Zarządu Okręgu.
9. Środki wykorzystane niezgodnie z regulaminem podlegają bezzwłocznemu zwrotowi do biura Okręgu.
IV. Nadzór nad wydatkowaniem środków
Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu przez koła PZW należy do kompetencji Komisji Finansowej, Okręgowej Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód a także Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
V. Ewidencja środków trwałych
Wszelkie dobra materialne i niematerialne pozyskane w oparciu o środki z Funduszu o wartości powyżej ustalonej w danym momencie dla środków trwałych i o okresie używalności dłuższym, aniżeli rok muszą zostać bezwzględnie zgłoszone przez koła PZW - beneficjentów Okręgowi, który wpisze je na ewidencję środków trwałych i dokona naliczenia amortyzacji.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin przyjęto uchwałą prezydium Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze w dniu 12 marca 2012r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie uchwały Zarządu Okręgu

Załącznik do regulaminu stanowi „Wniosek o dofinansowanie działalności statutowej koła z Okręgowego Funduszu Zagospodarowania i Ochrony Wód.”


Zielona Góra dnia 12 marca 2012r.

 

  • regulamin-wykorzystania-srodkow-ze-sprzedazy-sklad.pdf

    • 0.25 MB
  • wniosek-o-dofinansowanie-z-funduszu-zagospodarowan.pdf

    • 0.42 MB