Ubezpieczenie wędkarzy

Obowiązujące w roku 2024

Powiadom znajomego:

Informujemy, że od stycznia 2024 r. wszyscy  wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW Zielona Góra objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w firmie Colonnade Insurance S.A.

Ubezpieczenie obejmuje członków PZW Okręg w Zielonej Górze od momentu opłacenia składki członkowskiej.

W przypadku szkody należy niezwłocznie:
1) zgłosić się do Okręgu PZW w Zielonej Górze w celu wystawienia potwierdzenia opłacenia składek członkowskich,
2) skontaktować się z Colonnade Insurance S.A. i zgłosić świadczenie w formie pisemnej. Poniżej dane:
Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
lub drogą e-mailową szkody@colonnade.pl


Prawidłowo zgłoszone roszczenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz wniosku o wypłatę świadczenia,
 • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj i stopień wszystkich obrażeń lub chorób, ich dokładną diagnozę oraz opis przebiegu leczenia,
 • w przypadku wniosku o zwrot kosztów leczenia - oryginały rachunków za leczenie i dowody ich zapłaty, świadectwa szpitalne - umożliwiające określenie łącznej kwoty kosztów medycznych,
 • oryginały innych rachunków dokumentujące poniesione koszty,
 • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej - oryginał aktu zgonu (lub jego kopię notarialnie poświadczoną), dokumenty sekcji zwłok i potwierdzone notarialnie kopie dokumentów stwierdzających tożsamość wszystkich beneficjentów,
 • raport policyjny lub wszelkie inne urzędowe raporty, jeżeli są dostępne.

Na żądanie ubezpieczyciela zgłaszający roszczenie zobowiązany jest do przedstawienia innych posiadanych dokumentów, o ile są one niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia lub określenie wysokości świadczenia.

Numer polisy/umowy: 4020200625


Informujemy, że ubezpieczenie obejmuje:

 • wypadki zaistniałe podczas indywidualnego lub zbiorowego statutowego wypełniania obowiązków przez członków PZW, korzystania z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym m. in. uprawianie sportu wędkarskiego, rekreacyjne korzystanie z wód, uczestnictwa w imprezach, w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze do i z miejsca ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.
 • dotyczy tylko życia i zdrowia osoby, która zapłaciła składki.
 • zakres terytorialny - Polska

Pliki do pobrania

 • nnw-czlonkow-pzw-2024-r.pdf

  • 0.16 MB