Czasowe zezwolenia na amatorski połow ryb

Powiadom znajomego:

 

>> ZEZWOLENIE OKRESOWE od 01.01.2024 r.<<

(należy kliknąć powyższy link aby przejść do systemu zakupu)

Powyższy link prowadzi do wewnętrznego sytemu sprzedaży zezwoleń okresowych dla:

członków PZW, niezrzeszonych w PZW oraz dla obcokrajowców niezrzeszonych w PZW

System pozwala opłacić zezwolenia na:
- 1, 3, 7 lub 14 dni,
- do końca roku PLUS środki pływające
- do końca roku BEZ środków pływających

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą 65-301 Zielona Góra, ul. Głowackiego 9.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bhpex.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wydania pozwolenia na połów ryb.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w ramach PZW.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby której dotyczą.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 8. Posiada Pani / Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę z tego tytułu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania zezwolenia na połów ryb.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.